site

Dominikański ośrodek informacji o nowych ruchach religijnych i sektach

Dominikański ośrodek informacji o nowych ruchach religijnych i sektach działa od 1995 roku. Instytucja ma za zadanie niesienie pomocy osobom oraz rodzinom, które dotknięte zostały problemem niszczącego działania sekt. Ośrodek dąży do zapewnienia ochrony człowieka przed różnego rodzaju manipulacją idiologiczną, doktrynalną, a ponadto psychologiczną. Działania ośrodka skupiają się na zidentyfikowaniu negatywnego w ujęciu moralnym ideologicznego oraz psychologicznego wpływu, niezależnie od źródła jego pochodzenia. Ponadto aktywność ośrodka ma na celu ochronę grup albo osób przed takim wpływem. W swoich działaniach ośrodek kieruje się wyłącznie dobrem określonej osoby, które zagwarantowane jest między innymi w Deklaracji Praw Człowieka. Osoby działające w ramach ośrodka żyją w przeświadczeniu, że każdy człowiek ma prawo do uzyskania dostępu do wiedzy dotyczącej grupy z którą ma pewien kontakt.

     Dominikański ośrodek informacji o nowych ruchach religijnych i sektach udziela stosownych informacji, które dotycząokreślonych ugrupowań i zakresu ich działalności. Instytucja przekaże nam także informacje dotyczące stosowanych przez grupę metod manipulacji, a także rozbijania osobowości człowieka. Ponadto ośrodek zapewni nam także dane, które dotyczą sposobów przeciwdziałania aktywności destrukcyjnych ugrupowań, a ponadto zasad postępowania w stosunku do osób uwikłanych w działalność sekty. Instytucja prowadzi także zajęcia mające charakter profilaktyczny. Celem określonych zajęć jest wpływanie na podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej funkcjonowania ugrupowań mających charakter sekt, sposobów przyciągania oraz werbowania potencjalnych członków, kryteriów oceny ugrupowań mających działanie destrukcyjne, a ponadto podejmowania środków ostrożności.  Uczestnictwo w zajęciach to bardzo dobre rozwiązanie na zapewnienie sobie większej świadomości społecznej. Warto podkreślić, ze współczesny świat jest przepełniony różnymi ugrupowaniami, bardzo łatwo zatem ulec manipulacji. Ludzie współcześnie bardzo często poszukują ucieczki w formiezaangażowania się w różne aktywności społeczne.I tu z pomocą przychodzi określony ośrodek. 

error: Content is protected !!